Betaling

Above Copenhagen modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort. Det er også muligt at betale med almindelig bankoverførelse. Ønsker man betaling via bankoverførsel, kontakt os via info@abovecopenhagen.dk

Alle priser er inklusiv moms.

Levering

Above Copenhagen sørger for levering med GLS eller doa til modtager med forventet levering på 1-2 dage. Bestillinger inden kl. 18:00 bliver sendt samme dag. Rettidig levering forudsætter dog at GLS og DOA overholder dag-til-dag levering.

Vi tilbyder to muligheder for forsendelse:
1. GLS pakkeshop 29kr
2. DOA pakkeshop 29kr

Reklamtionsret

Above Copenhagen yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Above Copenhagen indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Above Copenhagen returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til: Info@abovecopenhagen.dk – Husk at vedlæg dit navn og ordrenummer i returforsendelsen.

Varereturnering foregår til nedenstående adresse:
Above Copenhagen
Strynøvej 20
6710 Esbjerg

Bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, evt. forudgående korrespondance mv.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.

Privatlivspolitik

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering af køb

Personoplysninger (Navn, adresse, mobiltelefonnummer, mail adresse) bruges til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Kreditkortoplysninger krypteres. Vi lagrer ikke dine kreditkortoplysninger. Såfremt du indtaster din e-mailadresse eller dit mobiltelefonnummer accepterer du, at vi kan kontakte dig per mail eller SMS med informationer om din ordre.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Above Copenhagen, skal du rette henvendelse på info@abovecopenhagen.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Cookiepolitik

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@abovecopenhagen.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Websitet ejes og publiceres af:

Above Copenhagen

Strynøvej 20

6710 Esbjerg

Email: info@abovecopenhagen.dk

Payment

You can choose between Visa, Visa/Dankort or bank transfer. If you want to pay by bank transfer please contact us.

All prices include VAT

All transfers conducted through abovecopenhagen are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Above Copenhagen will not capture the payment , before the goods are shipped to the customer.

Customer receives an order confirmation after completion of the order.

Customer has 2 years warrenty on all purchases.

Delivery

All packages will be shipped by GLS pr DOA. Day to day delivery.Place your order before 18:00 (6 PM) and we ship it the same day all weekdays

We offer two options within Denmark

1. GLS shop ( incl. Tracking number) costs 29DK
2.DOA shop (incl. tracking number) costs 29 DK

Return

You can return your order within 14 days for either full refund of your money or get a new size.

Please let us know at info@abovecopenhagen.dk

Return of your order must be sent to following adress:
Above Copenhagen
Strynøvej 20
6710 Esbjerg

Additional Information

Abovecopenhagen reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, abovecopenhagen has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. abovecopenhagen shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

Personal Information

All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by abovecopenhagen as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you. The information you provide is only available to abovecopenhagen and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you. You always have the right to request abovecopenhagen to delete or correct the information held about you. By accepting the abovecopenhagen Conditions, you agree to the above.

Cookies

When you visit our website, we collect information about you that is used to personalize and improve our content and to increase the value of the ads that appear on the page. If you do not want information collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on what information is collected, their purpose and which third parties have access to it.
The website uses “cookies”, which is a text file that is stored on your computer, mobile or other. similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as cookies. virus.
It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandling
If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. You may also run the risk that the website is not functioning optimally and that there is content that you cannot access.

Personal information is any kind of information that may be attributed to you to some extent. When you use our website we collect and process a number of such information. It happens, for example. by common. access to content if you sign up for our newsletter, participate in contests or surveys, register as a user or subscriber, use other services or make purchases via the website.
We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location, and which pages you click on (interests). To the extent that you explicitly consent to this and enter the information yourself, you will also be processed: Name, telephone number, e-mail, address and payment information. This will typically be associated with login creation or purchase.
We have taken technical and organizational measures to prevent your information from being accidentally or illegally deleted, published, lost, impaired, or come to the attention of unauthorized persons, abused or otherwise treated in violation of the law.
PurposeThe information is used to identify you as a user and to show you the ads that are most likely to be relevant to you, to record your purchases and payments, and to provide the services you have requested, such as to submit a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content.
The information is stored for the period allowed by law and we delete it when it is no longer needed. The period depends on the nature of the information and the background of the storage. Therefore, it is not possible to specify a general time frame for when information is deleted.
Disclosure of informationData about your use of the website, what ads you receive and possibly click, geographic location, gender, and age segment, etc. disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are in the “Cookies” section above. The information is used to target advertising.
We also use a number of third parties to store and process data. These process information solely on our behalf and may not use it for your own purposes.
Disclosure of personal information such as name and email etc. will only happen if you consent to it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.
You have the right to disclose what personal information we process about you. You may also object at any time to the use of information. You can also revoke your consent to processing information about you. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Please contact info@abovecopenhagen.dk. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Data Protection Authority.

The Website is owned and published by:

Above Copenhagen

Strynøvej 20

6710 Esbjerg

Email: info@abovecopenhagen.dk

Above Copenhagen
Strynøvej 20
6710 Esbjerg

CVR: 41306408